������� ������
����� ������: ������� ����� � Winamp ������� ����� � Windows Media Player
���������� ���������� ������ Psy ���������� �� 3 ����. 15.07.2013

���������� ���������� ������ Psy ���������� �� 3 ����.

����� ���������� ������ Psy ���� ����������� �� ������� YouTube ����� ���� ���������� ���.

������ ���� ������� ������������ � ������� �������������� ��������-�������, �������� ������� ������� ����� ������������ �����������. ����� ��� ���������� � �������� ������ � ������. �������, ����� ���� ���� ���������� �����. � Psy ����������� ��� ��������� ���������� �� ��� ����� � �Gangam Style� � �Gentelman�.

������������� ����������� � ����� �����, ����������� ��� ����������� Psy, ���� ��������� � ���� ����� ����, ��� �� YouTube �������� ����� �� ���������� �Gangam Style� � 2012 ����. �� �� �������� ����� ������ ��������� ���������� ����������, ������� �������� ������ �������� ������ � ������ �Baby�. � ��������� ����� ��������� �Gangam Style� �� YouTube � ������ �������� ����������. ����� ������ � ������ �������� �������, ��� ����� ������������� �� ������� YouTube �� ��� ��� �������. �������� �������� �������� � ������ ����� - �Gentelman�. �� ������ ������ ��� ���������� ����� ������ ��������� ���.

�����������:

��� �������?